Vi har flyttat!

september 20, 2011 by

Moderaterna i civilkommittén har flyttat till en ny webbplats. Du hittar oss på www.alladessalagar.se och där finns även alla gamla inlägg med så vill du lämna en kommentar gör du det bäst på den nya sidan!

Annonser

Studiebesök hos sjöpolisen i Stockholm.

augusti 7, 2011 by

För två veckor sedan besökte jag sjöpolisen för att ta del av verksamheten som omfattar sjösäkerheten. Jag bordade polisens båt vid Slussen och vi styrde mot Mälaren för olika uppdrag. Först skulle vi igenom slussen som förbinder Mälaren och skärgården. Där fick jag se skrämmande exempel på dålig sjösäkerhet. Båtägarna hängde i olika tampar vid slussningen och ingen bar flytväst, sjöpoliserna suckade och det vara bara tur att ingen trillade i och försvann med strömmen. Väl ute i Mälaren, så påbörjades sjöpolisens dagliga syssla, att leta upp ett antal övergivna båtar på olika ställen. När vi väl hade hittat båtarna, så inleddes en hopplös kamp att hitta något kännetecken eller något tillverkningsnummer, så att vi kunde nå ägaren. Vi lyckades inte i någon av fallen att hitta ägarna. Tiden gick och det var dags att styra ”skeppan” mot Slussen. På vägen tillbaks, så snurrade mina tankar, hur använder vi vår sjöpolis, kan det vara meningen att två poliser till sjöss skall vara någon form av hantlangare till våra försäkringsbolag. Det måste ju vara försäkringsbolagens intresse att tvinga båtägarna att märka sina båtar. Sjöpolisen efterlyste en nationellt eller internationellt register för båtar och rätten att få genomsöka båtar, där man kan antaga att det finns vapen eller andra tillhyggen som kan användas vid brottslig verksamhet. Den senaste tiden har den nya sjöfyllerilagen skapat en het debatt, sjöpolisen tyckta att lagen i stort sett var bra och den har gett en god effekt. Väl framme vid Slussen tackar jag sjöpolisen för en givande och trevlig dag. På riksdagshuset sammanställer jag mina intryck och är övertygad om att sjöfyllerilagen har gjort nytta, det borde finnas en lag om flyvästar för mindre båtar, någon form av krav på stöldmärkning av båtar och att polislagen paragraf 20a skall även gälla på sjön (genomsök av båt) för att hitta vapen och andra tillhyggen.

 

 

Tvångsgifte.

maj 19, 2011 by

Idag var jag på en föreläsning om män som tvingas att gifta sig. Författaren Arkan Asaad berättade om egna erfarenheter. Det var en gripande historia om ett långt lidande i tidig ålder. Våra myndigheter måste bli mycket bättre på att stödja de personer som blir gifta i ung ålder mot sin vilja. Det är en svår process att komma ur ett påtvingat äktenskap. Barnet, ungdomen känner en skyldighet mot familj och släkt. Det kan inte vara acceptabelt 2011 att barn tvingas att gifta sig med en utsedd hustru. Här krävs bättre information, stöd och en bättre långsiktig plan för att förhindra framtida tvångäktenskap.

Bättre för barn

maj 18, 2011 by

Förra veckan debatterade Civilutskottet förslaget till ny lag för leksakers säkerhet. Riksdagen klubbade därefter den nya lag som kommer att gälla från den 20 juli i år.

I klartext innehåller lagförslaget nya säkerhetskrav samtidigt som ansvaret ökar på såväl tillverkare, importör som distributör. Här är en länk till regeringens proposition.

Vi Moderater välkomnar EU-arbetet som lett till denna ny lag. För den behövs, barn kan inte läsa varningstexter, barn kan inte bedöma risker på samma sätt som vuxna. Därför är det viktigt att ha en stärkt säkerhet med tydliga och gemensamma regelverk, både på konstruktionskrav men också när det gäller ansvarsfrågan vid säkerhetsrisker.

Egenåtgärder eller lagstiftning, det är frågan?

april 1, 2011 by

Härom veckan debatterade civilutskottet konsumentfrågor. Det gällde ett så kallat motionsbetänkande – motioner från den allmänna motionstiden, som vi behandlade och fattade beslut om. Ledamöter hade motionerat om de mest skiftande ting – allt från fakturaskojerier till reklam till barn till miljömärkning av produkter.

Det är tydligt att det går en skiljelinje mellan röda och gröna respektive Alliansen. En grupp (gissa vilka) vill ha mer regler och mer lagar och tror att det alltid blir bättre om politiken är med och beslutar. Den andra linjen – som jag ingår i – tror att detär bättre att prova frivillighetens väg innan man tar till maktspråk.

Den finns ju också i verkligheten. Frivillighetens väg. Fast då kallas den egenåtgärd. Många branscher använder sig av det. Man vill själva stävja sådant som vi annars (kanske) hade behövt ta till lagstiftning för att komma åt.

Ett exempel på egenåtgärd är ”Nix Telefon”. En välsignelse för oss som inte vill bli uppvaktade morgon, middag och kväll från olika pigga försäljare av allehanda ting. Det finns en annan ”Nix”-tjänst –”Nix Adressat” – där konsumenter kan meddela att man inte vill finnas med på adresslistor som säljs i marknadsföringssyfte. Bra, eller hur? Det finns också överenskommelser som gör att vi kan markera våra brevlådor för att på så sätt slippa kommersiell direktreklam.

I svensk lag är inte ångerrätt reglerat annat än för hem- och distansförsäljning. Där krävs istället överenskommelser om öppet köp eller sedvänja för att kunna hävda det. I frivillighetens namn finns istället en överenskommelse om regler som gäller mellan näringsidkare. Den har gjorts av Svensk Handel, Svensk Callcenter Förening och Swedman och gäller etiska regler vid samtal till näringsidkare. En egenåtgärd från branschen.

Det finns andra egenåtgärder. Till exempel den om fakturaskojeri där Svensk Handel på sin egen webbplats lagt ut uppgifter om företag som är oseriösa – en varningslista. Där kan man också få råd hur man går vidare om man fått en bluffaktura. Och UC – kreditupplysningsföretaget – registrar inte uppgifter om betalningsförelägganden mot juridiska personer om sökanden finns med på Svensk Handels varningslista.

Ytterligare en egenåtgärd handlar om vidareförsäljning av evenemangsbiljetter. Där har branschen själv sökt begränsa problemen med att biljetter säljs vidare till överpriser. Ex.vis kan biljetter numer sällan förbokas, utan måste betalas direkt. Och biljetter till de största evenemangen säljs inte längre genom biljettombud.

När det gäller reklam finns också ett antal egenåtgärder från branschen själva. Internationella Handelskammaren ICC har ställt upp särskilda regler för reklam som riktar sig mot barn. Stiftelsen Reklamombudsmannen som instiftades 1 januari 2009 är näringslivets egenåtgärdskansli som ska främja hög etisk standard inom reklam och marknadsföring. Det handlar både om reklam riktad till barn men också könsdiskriminerande reklam. Man kan vända sig till RO med klagomål på reklam som är oetisk eller på annat sätt strider mot god marknadsföringsetik.

Det kan vara bra att påminna sig om att frivilliga överenskommelser och egna åtgärder faktiskt är möjliga att genomföra. Och också att de nästan alltid är bättre än att behöva ta till lagstiftning.

Komplettering av den nya plan- och bygglagen är nu antagen

mars 30, 2011 by

I juni förra året antogs en ny plan- och bygglag som kommer att träda i kraft nu den andra maj.

Det har sedan dess beslutet togs visat sig att kompletteringar behövs i några avseenden. Därför har man inom Regeringskansliet utarbetat en promemoria som också remissbehandlats. De förslag till ändringar i lagen som togs fram ligger till grund för propositionen 2010/11:63. Dels kompletteras reglerna om hur beslut om lov och förhandsbesked vinner laga kraft i fråga om underrättelse till kända sakägare. Dels föreslås att sökande och en begränsad krets av andra berörda delges beslut om lov eller förhandsbesked. Ytterligare en förutsättning för marklov ska vara att åtgärden uppfyller vissa krav i plan- och bygglagen.

I reglerna om kontrollplaner föreslås också vissa ändringar och en ny övergångsbestämmelse införs där det till och med 2012 ges möjlighet för kommunen att göra undantag från de nya kraven på kontrollansvariga. Dessutom innehåller propositionen ett flertal redaktionella och lagtekniska ändringar.

Förslaget, som antogs av riksdagen i dag, träder i kraft samtidigt med den nya plan- och bygglagen, alltså den 2 maj i år.

Jag vill också påpeka att Regeringskansliet fortsätter att arbeta med frågor som rör den nya plan- och bygglagen då det under arbetet med propositionen framförts behov av ytterligare ändringar som ännu inte hunnit beredas.

Metria på egna ben

mars 15, 2011 by

Metria är Sveriges största leverantör och konsult inom Geografisk IT (GIT), geografisk information och fastighetsinformationI morgon kommer riksdagen att besluta att sälja en en del av Lantmäteriet. Det är uppdragsverksamheten Metria, som kommer att övergå från att vara myndighet till att bli ett statligt helägt bolag. Detta beslut kommer att ge Metria bättre möjligheter att utvecklas. Detta gör också att konkurrensen på området kan fungera bättre och därmed skapa lägre priser och bättre kvalitet.

Så här skriver regeringen i sin proposition när man motiverar förslaget:

… övervägande skäl talar för en bolagisering av delar av Metrias verksamhet. Verksamheten bör bedrivas i ett nytt självständigt aktiebolag. En bolagisering innebär att förutsättningarna för konkurrensneutralitet på marknaden ökar och att grunden för misstankar om korssubventionering elimineras. Med en bättre fungerande marknad ökar kraven på utveckling av effektivitet och produktivitet i verksamheten. En fungerande konkurrens leder till ett effektivare resursutnyttjande, vilket kommer samhället till del i form av lägre priser och högre kvalitet. Verksamheten uppfyller också samtliga de kriterier som riksdag och regering tidigare har ställt upp för när en affärsverksamhet inom en myndighet kan bedömas vara aktuell för ombildning till aktiebolagsform…

Metria har idag ca 340 anställda, huvudkontoret ligger i Gävle.

Det är ett enigt Civilutskott som lägger fram förslaget till Riksdagen.

Moderaterna i civilutkottet besöker Örebro

mars 12, 2011 by

Igår besökte Moderaterna i Civilutskottet, Örebro. Syftet med besöket var att lära sig mer om utsatta barn och ungas situation.  Först besöktes Universitetet och Barnrättsakademin. Hur Barnrättsakademin arbetar med att stärka barn och ungas rättigheter var temat. Vi diskuterade Barnrättsakademins arbete, men också attityder i allmänhet och hur respekten för barn och barns situation kan bli bättre.

Därefter träffade kommitteén forskare över en lunch för att ta del av deras forskning runt fosterhemsplacerade ungdomars syn på livet som fosterbarn. Studien man gjort var en studie byggd på djupintervjuer med ungdomar om deras syn på sin fosterhemsplacering.

Att trivas i sitt fosterhem, att känna sig som en i familjen och att man har kul med sin fosterfamilj var bland annat viktiga faktorer. Att ha rätt till kontakt med sin ursprungsfamilj om man själv vill, är också viktigt. Även om föräldrarna inte klarar sin föräldraroll, är de ändå oftast viktiga personer för sina barn. En intressant dag i Örebro med mycket kunskap, som vi alla var mycket nöjda med.

Hyresrätten är viktig

februari 18, 2011 by

Många frågar om Moderaterna är negativa till hyresrätter i Stockholms innerstad. Det är vi absolut inte. Statsministerns uttalande i DN 2011-02-14 var inte avsett som ett ifrågasättande av hyresrätten som boendeform i Stockholms innerstad, utan som en beskrivning av de problem som finns på bostadsmarknaden i dag. Problem som bland annat återspeglas i långa bostadsköer, liten omflyttning och ett lågt bostadsbyggande under en lång följd av år.

Moderaterna anser att hyresrätten är en viktig boendeform som passar många människors behov och önskemål. En fungerande och rörlig bostadsmarknad kräver att det finns ett tillräckligt antal hyresrätter. För oss är det viktigt med valmöjligheter vilket i sin tur kräver en blandning av olika boendeformer. Detta inte minst för att människor ska kunna få en bostad som passar deras behov i livets olika skeenden. Även vår arbetslinje kräver en fungerande bostadsmarknad så att människor kan flytta till jobb eller studier.

Tillsammans med bostadsmarknadens parter har Alliansen arbetat fram nya spelregler för de kommunala bostadsaktiebolagen och infört nya regler för hyressättningen. Genom de nya regler som trädde i kraft den 1 januari 2011 har det skapats förutsättningar för en bättre fungerande hyresbostadsmarknad, vilket långsiktigt stärker hyresrättens ställning som boendeform. Hyresgästerna har samtidigt fått en ny skyddsregel som ska motverka kraftiga hyreshöjningar.

Vi har också gjort det lättare att bygga nya bostäder genom att förenkla reglerna kring planprocessen. Som ett led i detta träder en ny plan- och bygglag i kraft den 2 maj 2011.

Som en självklar del i allt detta finns det också en tydlig ambition att ska byggas fler hyresrätter i Sverige. Vi vill se ett fungerande bruksvärdessystem som skapar förutsättningar för att fler hyresrätter produceras, som ger trygghet och utgör ett viktigt skydd för hyresgästerna mot oskäliga hyreshöjningar. Fler bostäder, en mångfald av olika boendeformer och en fungerande hyresbostadsmarknad behövs för att fler människor ska kunna få en bostad som passar deras behov, för en fungerande arbetsmarknad och för fortsatt tillväxt.

Margareta Cederfelt (M)

Stockholms stad

Statsministern och hyresrätten

februari 15, 2011 by

De senaste dagarna har det rapporterats i media om att statsminister Fredrik Reinfeldt skulle ha någonting emot hyresrätten. Så är inte fallet. Regeringskansliet har nu publicerat utdrag från den intervjuerna som ligger till grund för artikeln i Dagens Nyheter häromdagen. Vad statsministern svarade på frågorna finns att läsa här. I anslutning till texten finns de båda intervjuerna som ljudfiler. Här finns en sammanfattning om hur regeringen ser på hyresrätten.